دانلود کتاب مشارکت ارگانیک عمومی: چگونه تفکر اکولوژیکی مشارکت عمومی در علم را دگرگون می کند

[ad_1]

این کتاب روش های ارگانیک مشارکت عمومی مبتنی بر تفکر اکولوژیکی را توسعه می دهد. نویسندگان از ادبیات چند رشته ای غنی در تفکر اکولوژیکی و همچنین تحقیقات مربوط به ارتباط عمومی با رویدادهای علمی برگزار شده در ایالات متحده طی چند سال گذشته استفاده می کنند. از طریق این ترکیب تئوری اکولوژی و مطالعات موردی ، این کتاب هم مبانی مفهومی و هم کاربردهای عملی اثبات شده مشارکت عمومی مبتنی بر تفکر اکولوژیکی را ارائه می دهد. در حالی که به نامزد راهی م effectiveثر و کارآمد برای انجام وظایفشان ارائه می شود ، روش معتبرتر بوم شناختی در مورد مطالعه مردم موجود نیز توسعه می یابد.

[ad_2]

منبع