دانلود کتاب مسیر انقلابی 21 – استراتژی و تاکتیک ها در مبارزه طبقاتی قسمت دوم

[ad_1]

شرایط به سرعت در حال تغییر در جهان ، تشدید تناقضات ، و مداخله قوی تر حزب مانند KABD (Kommunistische Arbeiter Bund Deutschlands – سازمان قبلی MLPD) تقاضای فزاینده ای را برای تجزیه و تحلیل عینی از شرایط و تحولات عینی ایجاد می کند. استراتژی و تاکتیک ها. برای هدایت و توسعه مبارزه طبقاتی پرولتری ، توانایی بکارگیری آگاهانه روش دیالکتیکی باید به طور قاطع توسعه یابد. این ماموریت REVOLUTIONARY WEG 20/21 بود. استراتژی و تاکتیکهای بورژوازی نیز مورد بررسی قرار گرفت. پایه های استراتژی و تاکتیک های پرولتری را حل می کند و آنها را بطور مشخص اجرا می کند. در مراحل مبارزه طبقاتی پرولتری ، مبارزه جوانان طبقه کارگر و مبارزه ضد فاشیست ، از جمله موارد دیگر.

[ad_2]

منبع