دانلود کتاب مسیح ، افسانه آگاو: تغییرات اطراف گذرگاه – جلد 2

[ad_1]

اعلام مسیحیت به عنوان یک افسانه عشق در حال عبور ، تأیید این است که ما نه می توانیم از خدا محافظت کنیم ، او را رام کنیم و نه او را با ذهنیت قانونی شرعی سازگار کنیم. در مسیحیت ، به عنوان سبک زندگی عاشقانه مانند مسیح ، تفسیر واقعه عیسی مسیح هرگز متوقف نمی شود و از دایره اعتراف ، اسطوره و حدس و گمان فراتر می رود. از این منظر کثرت ، کار نتیجه گیری بیداری مسیح و انسان شناسی انسان جدید را توسعه می دهد. عناصر هذلولی و افراطی آگاپلوژی به عنوان یک حدس و گمان فلسفی – کلامی مبتنی بر افسانه های مسیح ظاهر می شوند.

[ad_2]

منبع