دانلود کتاب مسیحیان سایه: تأثیرگذاری وقتی هیچ کس نام شما را نمی داند

[ad_1]

آیا شما مسیحی سایه ای هستید؟ مسیحیان سایه افرادی هستند که در حاشیه و در سایه های ایجاد شده توسط کانون توجه دیگران به کار می روند. ما اغلب فکر می کنیم آنها – ما – بی اهمیت هستند. اما خبر خوب این است: خداوند مسیحیان سایه را انتخاب و استفاده می کند. برخی از نام ها در کتاب مقدس وجود دارد که همه می دانند: آدم و حوا ، نوح ، موسی ، مریم ، پیتر ، پل. با این حال ، کتاب مقدس نیز پر از داستان هایی با شخصیت های ناشناس است. افرادی که تفاوت در سایه ایجاد می کنند ، نه در کانون توجه. اگر شما یک مسیحی سایه هستید ، برای خدا مهم هستید و او می خواهد از شما برای ایجاد تغییر استفاده کند.

[ad_2]

منبع