دانلود کتاب مسائل معاصر در جامعه آفریقا: تحلیل تاریخی و چشم انداز

[ad_1]

این کتاب روندهای دوقلوی دولت سازی و ملت سازی در آفریقا و ادغام مسائل عمده محلی و جهانی را که آنها را شکل می دهد ، بررسی می کند. این کتاب موضوعاتی از جمله گسترش نقش سازمان های جامعه مدنی ، نفوذ فزاینده کاریزماتیک پنطیکاستالیسم ، درگیری های قومی در آفریقای شرقی ، شکست تلاش های صلح اتحادیه آفریقا در منطقه دارفور سودان و گسترش روابط آفریقا با اتحادیه اروپا را شامل می شود. این بحث در مورد این مسائل مرزی که جامعه معاصر آفریقا را شکل می دهد با تجزیه و تحلیل کارشناسان برجسته سیاست ترکیبی است.

[ad_2]

منبع