دانلود کتاب مسئولیت نهادی هیئت نظارت.

[ad_1]

این رساله به شرح قانونی مسئولیت کارآفرینی هیئت نظارت می پردازد و وظایف و اهداف آن را در عمل امروز شرکت ارائه می دهد. بر اساس هنجارها و ارزیابی های قانون شرکت ناشناس ، نویسنده روش خود را برای یک اصل راهنمای خدمت توجیه می کند. به عنوان ملاکی برای تصمیمات شرکتی شرکتهای تجاری اشخاص حقوقی. علاوه بر این ، نویسنده خود را وقف وظایف نظارت و تصمیم گیری مشترک هیئت نظارت ، سازمان آن و صلاحیت اعضای آن می کند. سرانجام ، نویسنده با زمینه ها و گزینه های خاص هیئت نظارت در مورد هیئت مدیره و سهامداران ، به ویژه مواردی مانند ارتباطات بازار سرمایه رئیس هیئت نظارت ، معامله با سهامداران فعال و رسیدگی به ممیزی سروکار دارد. هیئت مدیره تحت پوشش مدیریت ریسک و محافظت در برابر بدهی و تأمین مالی و سرمایه گذاری.

[ad_2]

منبع