دانلود کتاب مرمت دلتای می سی سی پی: راه هایی برای آینده ای پایدار

[ad_1]

این کتاب یک روش درمانی تحریک آمیز جدید است که روشهای پایدار برای بازگرداندن دلتا می سی سی پی را شرح داده و توصیف می کند. نویسندگان ، مسیرهای احتمالی آینده را برای مدیریت پایدار دلتا ، براساس عملکرد طبیعی دلتای می سی سی پی ، عواملی که منجر به تخریب شدید آن می شود و سیرهای اصلی جهانی قرن 21 را بررسی می کنند. آنها شرایط فعلی و همچنین مسیرهای بعدی آب و هوا و انرژی و کمبود منابع را در نظر می گیرند. این کتاب نتیجه می گیرد که بدون تغییرات عمیق در نحوه زندگی و مدیریت دلتا ، پایداری دلتا به شدت به خطر می افتد.

[ad_2]

منبع