دانلود کتاب مربیگری برای مدیران را تمرین کنید: دانش خاصی برای موفقیت شما

[ad_1]

کتاب راهنمای گام بعدی در شغل شما فرهنگ مدیریت در حال حاضر بهم ریخته است ، به این معنی که قوانین جدیدی هنگام درخواست شغل مدیریت اعمال می شود. وقتی در یک برنامه ایمیل یا مصاحبه با یک بازیکن تیم جاه طلب تماس گرفتید ، چگونه خود را توصیف می کنید؟ یا چگونه می خواهید خود را به عنوان یک رهبر مشتاق نشان دهید؟ در طول مراحل درخواست ، مهارت های رهبری شما باید به اندازه تمایل شما برای تفویض مسئولیت و مشارکت کارمندان در تصمیم گیری مناسب ، واضح باشد. Püttjer & Schnierda به مدیران نشان می دهد که چگونه با چالش های جدید در روند درخواست کنار بیایند. “یکی از کتابهای بی چون و چرا که در این زمینه بسیار توصیه شده است.” خبره

[ad_2]

منبع