دانلود کتاب مراقبت از مراسم ترحیم: راهنمای کشیش

[ad_1]

Funeral Care یک کتاب راهنما برای راهنمایی شبان در کل مراحل تشییع جنازه است ، از لحظه دریافت تماس تا هفته های بعد از تشییع جنازه. مراسم تشییع جنازه فراتر از یک “چگونگی” ، فرآیند تشییع جنازه را از منظر وزارت دامداری منحصر به فرد می گیرد – مراقبت شبانی در هنگام عزاداری ، از مرگ تا غم و اندوه پس از تشییع جنازه. غالباً مراسم خاکسپاری مهمترین راه برای مشاهده جناحی به عزاداران است و غالباً تنها زمانی است كه كلیسا می تواند از خانواده و دوستان خود مراقبت كند. ژن فاولر آنچه را كه كاهنان در هر مرحله از تشييع جنازه مي گذرانند ، جستجو مي كند. توصیفی و مفهومی ، توصیه های عملی فاولر ، بنیان جامع دامداری و الهیات و تصاویر موردی در بسیاری از مسائل به کشیشان و دانشجویان کشیش پرداخته است: – زبان از دست دادن – واژگان مورد نیاز وزرا برای این وزارت مهربان – عزاداری و اندوه – اعضای خانواده مراقبت از دام – دامپروری مراقبت از اعضای غیر خانواده ، از جمله گروه های درون کلیسا و جامعه – مراسم تشییع جنازه به عنوان یک مراسم عبادی ، از جمله مقایسه کتاب های آیینی پروتستان و عناصر تشکیل دهنده مراسم تشییع جنازه مسیحیان – خدمات نمونه – برای مراقبت از عزاداران و به عنوان یک رژه ارتباط متقابل بین خدمات و تشییع جنازه ، عزاداری و اندوه – تشییع جنازه ها اغلب عزاداران را به یک سفر معنوی می برد – س questionsالاتی که عزاداران از آنها می پرسند – نقش مراقبت شبانی رستاخیز – مراقبت شبانی پس از تشییع جنازه

[ad_2]

منبع