دانلود کتاب مدیریت کلاس در برنامه های تربیت معلم:

[ad_1]

این کتاب به بررسی تأثیر تلفیق استراتژی های مدیریت کلاس مرتبط با فرهنگ و پویا از نظر آموزشی در برنامه درسی دوره روش های پیش خدمت آموزش متوسطه شهری می پردازد. این کتاب با طرح مسئله ادغام مدیریت کلاس در زندگی زبان آموزان برای آموزش اثر آغاز می شود. سپس ، از گروه کنترل این مطالعه ، چندین مورد موردی را در مورد دانشجویانی که دوره های مدیریت کلاس را در دوره های روش خود نگذرانده اند ، بررسی می کند. پس از حل چالش های پیش روی دانشجویان کنترل ، این کتاب DCMA را به عنوان چارچوبی برای مربیان معلمان جهت ایجاد یک دوره روش های تلفیقی ارائه می دهد. سپس این کتاب دانش آموزان را در گروه تجربی مطالعه و چگونگی بهره مندی آنها از چنین دوره آموزشی در طول آمادگی معلم و تا سال اول تدریس ، تجزیه و تحلیل می کند.

[ad_2]

منبع