دانلود کتاب مدیریت تغییرات در سیستم های اقتصادی – اجتماعی:

[ad_1]

این کتاب به تغییرات در سیستم های اقتصادی – اجتماعی می پردازد. برای انجام این کار ، از یک رویکرد تکاملی استفاده می کند که تغییراتی را در سیستم های اقتصادی-اجتماعی از منظر تکاملی مشاهده می کند که گذشته ، حال و آینده را به هم متصل می کند و بر جلوگیری از تغییرات ناگهانی و پرخطر تمرکز دارد. تغییرات در سیستم های اقتصادی – اجتماعی نیز با کمک رویکرد سیستم ها مورد بررسی قرار می گیرد که مستلزم ارزیابی مسائل پیچیده اقتصادی است که با پیوندهای پایدار بین عناصر آنها به عنوان سیستم های اقتصادی – اجتماعی مشخص می شود. ترکیب این دو رویکرد در زمینه مطالعه تغییرات در سیستم های اقتصادی – اجتماعی در اقتصاد مدرن بی سابقه است. این کتاب موضوعات مختلفی را تحت پوشش قرار می دهد که جنبه های اساسی اقتصاد و سازمان سیستم مدیریت را پوشش می دهد و جنبه های کاربردی مدیریت تغییرات در سیستم های اقتصادی – اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد. مخاطبان کتاب شامل دانشگاهیان و صاحب نظرانی هستند که کارهای آنها شامل بررسی روند پویای توسعه سیستم های اقتصادی – اجتماعی مدرن است. نتایج علمی و پیشنهادهای عملی ارائه شده در این کتاب می تواند برای توسعه و اجرای سیاست اقتصادی دولت در کشورهای مختلف جهان استفاده شود.

[ad_2]

منبع