دانلود کتاب مدیریت استراتژیک طاقچه های بازار: یک چارچوب مدل

[ad_1]

Gorazd Ocvirk الگویی جامع برای مدیریت استراتژیک بازارهای خاص ایجاد می کند و چارچوبی را برای ساخت تئوری مدیریت استراتژیک بازارهای ویژه فراهم می کند. با توجه به وضعیت تحقیقاتی فعلی در مورد موضوعی که در آن وجود دارد ، مدیریت استراتژیک انواع مختلفی دارد ، اما چارچوب نظری و روش شناختی مشترک مشخصی ندارد که بتواند براساس آن باشد. این مدل در زمینه تحقیقات استراتژیک در زمینه بازار فاقد بوده و منجر به عدم اطمینان مفهومی در این زمینه شده است. علوم سازمانی مدیران و دست اندرکاران علاقه مند به استراتژی تجارت یا مدیریت استراتژیک نویسنده دکتر Gorazd Ocvirk مدیر یک شرکت مشاوره بازیگری جهانی است.

[ad_2]

منبع