دانلود کتاب مدیریت اجتماعی مبتنی بر جامعه در آذربایجان:

[ad_1]

این کتاب عوامل اصلی آسیب پذیری را نشان می دهد و تصویر روشنی از مداخلات احتمالی برای کاهش خطرات ناشی از بلایا در مدارس و جوامع در آذربایجان ارائه می دهد. روش جدیدی برای ارزیابی آسیب پذیری کودک محور در سطح مدارس و جامعه ایجاد شده است. از این روش می توان برای ارزیابی آسیب پذیری مدارس و جوامع استفاده کرد. این کتاب یک راهنمای آموزشی تازه تهیه شده برای کمک به پزشکان در سازماندهی آموزش برای سازمانهای دولتی و محلی است. در حالی که این کتاب بر روی یک منطقه خاص تمرکز دارد ، رویکرد توصیه شده عمومی است و می تواند در جاهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

[ad_2]

منبع