دانلود کتاب مدل های شناسایی باکتریایی و حساسیت به دارو در بیماران UTI باردار و غیر باردار:

[ad_1]

این کتاب مروری بر تحقیقات اساسی در مورد عفونت های دستگاه ادراری (UTIs) و همچنین دیدگاه گسترده تری در مورد روش های اتخاذ شده برای جداسازی و شناسایی باکتری ها از نمونه ادرار زنان باردار و غیر باردار است. خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی. شناسایی از طریق شناسایی مولکولی که شامل BLAST به عنوان ابزاری برای بیوانفورماتیک است ، تا سطح سویه گسترش می یابد. این کتاب همچنین به نقش سایر ابزارهای بیوانفورماتیک دیگر برای ردیابی درخت فیلوژنتیک و تلاش های حفاظتی در میان باکتریوسین های باکتری های شناسایی شده می پردازد. در آخر ، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی این جدایه ها را ارزیابی می کند.

[ad_2]

منبع