دانلود کتاب مدل سازی تصادفی در برنامه ریزی تولید: بهبود و تجزیه و تحلیل رفتار سیستم تولید

[ad_1]

الکساندر هوبل مدل هایی را برای برنامه ریزی تولید تولید می کند و شاخص های عملکرد را برای بررسی رفتار سیستم تولید تجزیه و تحلیل می کند. این ادبیات موجود را با در نظر گرفتن عدم اطمینان از زمان سرب و زمان پردازش مورد نیاز مشتری و افزایش پیچیدگی مدلهای تولید چند بخشی چند دستگاه گسترش می دهد. نتایج از یک طرف ، یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای تعیین ظرفیت و بهبود بیشتر روش برنامه ریزی تولید Conwip است. از طرف دیگر ، نویسنده چگالی JIT را ایجاد می کند و به طور تحلیلی اثرات قوانین توزیع را بر زمان تولید تولید نشان می دهد.

[ad_2]

منبع