دانلود کتاب مدل سازی انتقال جرم گاز به ذرات در جریانهای آشفته:

[ad_1]

این خلاصه بر پراکندگی ذرات بسیار متخلخل ، ورود آنها به جریان پر از بخار و چگالش بخار بر روی ذرات متمرکز است. نویسندگان با یک مسئله ساده / استاتیک شروع می کنند که بر انتقال درون ذره متمرکز است. آنها به ارزیابی شبیه سازی با وضوح بالا ذرات در یک جریان آشفته و تکامل وابسته به زمان در زمینه های ذرات سیال ادامه می دهند. سرانجام ، آنها شبیه سازی گردابه بزرگ محاسباتی مقرون به صرفه تری را برای انتقال جرم از گاز به ذره بررسی می کنند. این کتاب با خلاصه و چالش ها و همچنین دستورالعمل های مربوط به منطقه به پایان می رسد.

[ad_2]

منبع