دانلود کتاب مدفون در ووپرتال: رمان پلیسی

[ad_1]

کوتهوزن ، مورخ سرگرمی ، مطمئناً می گوید: اتاق عنبر افسانه ای در ووپرتال به خاک سپرده شده است. او به دنبال او در هزارتوی غار در زیر سیستم های هاردت می رود و مورد اصابت گلوله قرار می گیرد. تیم اطراف محقق اصلی Fiebig تحقیق را آغاز می کند. در یکی از غارها با آثاری از قتل های قدیمی و نامشخص روبرو می شوند. کسی می خواهد از تمیز شدن آنها جلوگیری کند؟ به تدریج قطعات پازل دور هم جمع می شوند – اما به نظر می رسد عامل آن غایب است. شبح بودی

[ad_2]

منبع