دانلود کتاب محاسبات هوشمند: حساب کسری انتزاعی ، نابرابری ها ، رویکردها:

[ad_1]

این کتاب کوتاه تجزیه و تحلیل قدرتمند کسری از توابع با ارزش فضای Banach یک میدان واقعی را ارائه می دهد. نتایج کتاب ماهیت انتزاعی دارد: نابرابری های تحلیلی ، رویکرد توابع کرووکین و رویکرد شبکه عصبی. بخشها مستقل هستند و به طور مستقل قابل خواندن هستند. این کتاب مختصر و مختصر برای استفاده در دوره های تحصیلات تکمیلی مرتبط و بسیاری از پروژه های تحقیقاتی مناسب است. برای هر فصل یک لیست مرجع جامع ارائه شده است. نتایج این کتاب به بسیاری از زمینه های ریاضیات خالص و کاربردی می پردازد. به همین ترتیب ، این منبع منحصر به فرد برای محققان و افزودنی ارزشمند به کلیه کتابخانه های علوم و مهندسی است.

[ad_2]

منبع