دانلود کتاب مجموعه مقالات کنفرانس دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در تحقیقات زیست انرژی: ICRABR 2016

[ad_1]

در این کتاب آخرین تحولات در انرژی زیستی ، از جمله زیست توده جلبکی ، بیودیزل ، اتانول زیستی ، بیومتاناسیون ، تجزیه در اثر حرارت ، گازدهی زیست توده ، اجاق های بیوماس و فرایندهای یکپارچه بحث شده است. این جلد شامل گزارش های برجسته ای از ICRABR-2016 است. مطالب شامل جدیدترین تحقیقات حیاتی برای سازمانهای تحقیق و توسعه ، دانشگاهیان و صنعت برای ترویج و مستند سازی آخرین تحولات انرژی زیستی برای انواع ذینفعان است. این کتاب نیاز به سوخت های زیستی و بازار آنها ، موانع و چالش های پیش روی سوخت های زیستی و انرژی های زیستی و استراتژی های آینده مورد نیاز برای توسعه ایده های جدید برای تحقیق ، همکاری و تجاری سازی انرژی های زیستی را برجسته می کند. این موضوع به موضوعات مختلفی از جمله زیست توده و مدیریت انرژی می پردازد. فرآیندهای تبدیل ترموشیمیایی. فرآیندهای تحول بیوشیمیایی ؛ فرآیندهای تبدیل کاتالیستی. فرآیندهای الکتروشیمیایی تصفیه پسماند برای برداشت انرژی؛ و فرآیندهای یکپارچه. این منبع ارزشمندی برای دانشجویان ، محققان ، متخصصان و سیاست گذاران در زمینه سوخت های زیستی و انرژی زیستی خواهد بود.

[ad_2]

منبع