دانلود کتاب مبانی متافیزیکی کانت مطالعات دکترین حقوقی: پذیرش معاصر فلسفه حقوق کانت

[ad_1]

تاکنون ، تحقیقات کانت به سختی واکنش معاصران به “آغازهای متافیزیکی دکترین حقوقی” کانت را بررسی کرده است. این نسخه برای اولین بار در مجموع 27 بررسی را ارائه می دهد. این جلد همچنین حاوی كتابشناسی تفسیرهای كانت و سایر منابع معاصر و همچنین سه مشاركت در پذیرش آموزه حقوقی كانت در دهه 1800 و زمینه تحقیقاتی است كه از آن زمان تاكنون مورد بی توجهی قرار گرفته است.

[ad_2]

منبع