دانلود کتاب مبانی دین: یک مطالعه مقدماتی و علمی

[ad_1]

در این کتاب ، که برای اولین بار در سال 1948 منتشر شد ، سعی شده است مقدمه ای قابل درک در مورد جنبه ای تا حدودی پیچیده از تحقیقات علمی ارائه شود. دوم ، ایجاد زمینه ای انتقادی و اعتقادی “ابتدایی” که بتواند ادیان پیشرفته تری بر روی آن قرار گیرد. این کتاب یک تلاش ارزشمند اولیه برای تبیین آغاز دین از منظر علمی مدرن است.

[ad_2]

منبع