دانلود کتاب لوکس پایدار ، کارآفرینی و نوآوری:

[ad_1]

این کتاب نقش های مختلف در کارآفرینی و نوآوری را بر اساس عمل ایجاد یک سرمایه گذاری جدید در زمینه لوکس و مد پایدار برجسته می کند که شامل ویژگی های شناختی و انگیزشی نیز می باشد. همچنین این واقعیت را مورد بحث قرار می دهد که بسیاری از نوآوری هایی که باعث پایداری می شوند ، به پیشرفتهای چشمگیر فناوری نیاز دارند.

[ad_2]

منبع