دانلود کتاب قیام شده: این زندگی جدید برای خداست

[ad_1]

پدرم مرا مورد تجاوز قرار داد و مادرم به من اجازه داد. جستجوی بخشش خیلی طولانی شبهایم را آزار می داد. “جنایات ما را ببخش ، زیرا ما همچنین کسانی را که علیه ما جنایت کرده اند می بخشد. چگونه می توانم کسانی را که مرا آزرده اند ببخشم؟ به پدرم؟ به مادرم؟ آنها همه چیز را از من گرفتند: کودکی ، معصومیت ، عزت من. و به هرکسی که چیزی بلد باشد و نگوید؟ غم و عصبانیت مرا له کرد. من مثل زندانی بودم که محکوم به گشتن در میان دو آب ، شنا در آبهای آشفته شده بودم.

[ad_2]

منبع