دانلود کتاب قدرت شهرها در سیاست جهانی آب و هوا: ناجیان ، مدعیان یا عوامل تغییر؟

[ad_1]

اکنون یک حس خوش بینی محسوس در مورد نقش شهرها و شبکه های فراملی شهری در مدیریت آب و هوای جهانی وجود دارد. با این وجود ، در میان شور و شوق ، این احساس نیز وجود دارد که قدرتی که به شهرها نسبت داده می شود – و غالباً تصور می شود – اغراق آمیز است. قدرت شهرها و شبکه های شهری برای ایجاد تغییر در سیاست جهانی آب و هوا همان چیزی نیست که به نظر می رسد. این کتاب با بیان چارچوبی نظری که می تواند برای درک قدرت شهرها در ارتباط با شبکه های بین المللی شهرها ، شرکت های چند ملیتی و دولت های ملی به تأثیرات مشارکت شهر در سیاست های جهانی آب و هوا بپردازد. این کتاب در زمینه های حاکمیت فراملی ، سیاست جهانی زیست محیطی و تغییر اقلیم مورد توجه دانشجویان و دانشگاهیان خواهد بود.

[ad_2]

منبع