دانلود کتاب فیتوشیمی در کنگو: نمونه ای از برخی گیاهان دارویی

[ad_1]

کتاب “شیمی گیاهان در کنگو ، برخی از موارد گیاهان دارویی” با ارائه مختصری از اولین شیمی دانان کنگو که از پیشگامان شیمی گیاهان در کنگو بودند ، آغاز می شود. در مرحله بعدی ، وی دو مورد از گیاهان دارویی را که در داروسازی سنتی کنگو برای درمان بیماری بومی به نام “mwandza” در Mbochi از یک طرف و از طرف دیگر برای انگلی انگلی روده استفاده می شود ، ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع