دانلود کتاب فرهنگ سیاسی و مشارکت در شهرهای چین:

[ad_1]

این کتاب یکی از چشمگیرترین و مهمترین تحولات چین طی سه دهه گذشته است ، شهرنشینی سریع و گسترده این کشور که باعث تغییراتی در فرهنگ سیاسی شهرنشینان چین شده است. این کتاب یک مطالعه منظم و تجربی از فرهنگ سیاسی در چین شهری است. این کتاب جنبه های مختلف فرهنگ سیاسی مانند حمایت از رژیم سیاسی ، علاقه سیاسی ، ارزش های دموکراتیک ، اعتماد سیاسی و نگرش های زیست محیطی و فرهنگ زیر سیاسی مسیحیان شهری چین را در بر می گیرد. این کتاب از نظر دانشمندان علوم شهری ، سینولوژیست ها و کسانی که می خواهند از نزدیک نگاهی به موضوعات تأثیرگذار بر آینده سیاسی یک قدرت در حال ظهور جهانی بیندازند ، ارزش زیادی خواهد داشت.

[ad_2]

منبع