دانلود کتاب فراتر از گره کودکان: ایجاد فرهنگ استقبال از همه سنین

[ad_1]

این یک کتاب راهنمای عملی برای کلیساها در مورد نحوه برخورد گرمتر با کودکان و خانواده ها در هنگام عبادت است. این برنامه برای تشویق PCC ها و تیم های وزارتخانه برای تأمل در مورد نیازهای معنوی کودکان ، نیازهای روستایی خانواده ها و چگونگی رفع موانع و مدیریت موثر تغییرات ایجاد شده است.

[ad_2]

منبع