دانلود کتاب فراتر از خوب و بد

[ad_1]

نیچه در كتاب خود “فراتر از خیر و شر” ، فیلسوفان گذشته را به این عقیده متهم كرد كه سیستم های بزرگ متافیزیكی مخالف انسان خوب با شر است ، و نه بیان متفاوت از همان انگیزه های اساسی ، آنها بیان مستقیم تری پیدا می كنند. در آدم بد این کار به معنای پشت سر گذاشتن اخلاق سنتی است که نیچه برای آن مورد انتقادات مخرب قرار گرفت “فراتر از خوب و بد” در پادشاهی حرکت می کند.

[ad_2]

منبع