دانلود کتاب فراتر از اسکان: ایجاد یک محل کار فراگیر برای کارمندان کتابخانه با معلولیت

[ad_1]

“به طور انتقادی مشکلات کارکنان معلول کتابخانه را از طریق لنز تئوری معلولیت بررسی می کند” –

[ad_2]

منبع