دانلود کتاب عملیات سیستم برق:

[ad_1]

این کتاب درسی توضیحات مفصلی از مشکلات عملکردی در سیستم های قدرت ، از جمله مدل سازی سیستم قدرت ، عملیات حالت پایدار سیستم قدرت ، پیش بینی حالت سیستم قدرت و بازارهای برق ارائه می دهد. این کتاب ترکیبی مناسب از زمینه های نظری و برنامه های کاربردی توسعه یافته به عنوان الگوریتم های کاری ، رمزگذاری شده در محیط های Octave (یا Matlab) و GAMS را ارائه می دهد. این ویژگی مفید بودن کتاب را برای دانشجویان و دانشجویان تقویت می کند. دانش آموزان درک عمیقی از مشکلات فعلی سیستم قدرت در مهندسی به دست می آورند: این مسایل. نویسندگان برای حل مسائل پیچیده از رویکرد مدرن و “بلوک سازنده” استفاده می کنند و این موضوع را برای دانشجویان با پیشینه محدود در سیستم های قدرت قابل دسترسی می کنند. از مثالهای حل شده برای معرفی مفاهیم جدید استفاده می شود و هر فصل با مجموعه ای از تمرینات به پایان می رسد.

[ad_2]

منبع