دانلود کتاب عدسی جنسیتی برای جلوگیری از نسل کشی:

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده با آشکار کردن نقش های جنسیتی ساخته شده در اجتماع که برای شروع ، شکل گیری و جلوگیری از نسل کشی و آزار و اذیت های اساسی بسیار مهم است ، یک لنز جنسیتی را برای پیشگیری از نسل کشی ایجاد می کند. با استفاده از نظریه فمینیستی معاصر ، مفاهیم مردانگی ، مباحث مهم درباره حقوق بین الملل و مطالعات موردی عمیق ، این جلد زمینه ای برای بیشتر و همچنین درک بهتر عملکرد جنسیت در مراحل مختلف نسل کشی و جنایات جمعی را فراهم می کند . استراتژی های جامع برای پیشگیری از نسل کشی.

[ad_2]

منبع