دانلود کتاب ظهور مدیران: تغییر ارزشها در سطوح مدیریتی اقتصاد آلمان غربی ، 1949-1989

[ad_1]

پس از جنگ جهانی دوم ، مدیر همچنین به یک شخصیت تعیین کننده در شرکت های مدرن در آلمان تبدیل شد. برنهارد دیتز این ظهور حاکمان را توضیح می دهد و آن را با تغییر آرمان ها و الگوها مرتبط می کند. با بررسی چگونگی تغییر “کار” ، “موفقیت” و “رهبری” بین ناسیونال سوسیالیسم و ​​نئولیبرالیسم ، سهم کاملاً جدیدی در تاریخ فرهنگی سرمایه داری دارد.

[ad_2]

منبع