دانلود کتاب ظهور عدالت قانون اساسی در جمهوری دموکراتیک کنگو: از دیوان عالی دادگستری تا دادگاه قانون اساسی

[ad_1]

جمهوری دموکراتیک کنگو ، مانند سایر کشورهای آفریقایی ، از سال 1990 دستخوش تغییرات سیاسی شده است که ساختار سیاسی نهادی و سیاسی داخلی آن را تحت الگوی دموکراتیک سازی پشت سر گذاشته است. ما باید ظهور دادگاه های قانون اساسی را در این زمینه قرار دهیم. آنها با مداخله پویای خود در استقرار یک قانون دموکراتیک قانون ، روشی را برای تحلیل ارائه می دهند که نویسنده پیشنهاد می کند با یک رویکرد مقایسه ای بر اساس مواردی که ارزش خود را در این زمینه اثبات کرده اند ، بررسی کند. در مورد خاص DRC ، نویسنده روش هایی را برای حفظ بهتر این نهاد برای بهبود زندگی مدنی ، ضامن نهایی احترام به قانون ، که چرخ مهمی در تحکیم روند دموکراتیک است ، بیان می کند.

[ad_2]

منبع