دانلود کتاب طراحی مجدد انگلیسی

[ad_1]

این نسخه کاملاً به روز شده از طراحی مجدد انگلیسی ، کاربردهای ابتکاری انگلیسی از نسخه های خطی ابتدایی تا ادبیات پس از استعمار ، نوشتن خلاق و پیشرفت در رسانه های جدید را بررسی می کند. با تمرکز بر اینکه چگونه انگلیسی از یک موقعیت جهانی برخوردار است و به تکامل خود ادامه می دهد ، تأکید زیادی بر زبان و اشکال بصری ارتباطات و همچنین هویت و سیاست می شود. بخشهای جدید این نسخه. چه چیزی انگلیسی را به هنر تبدیل می کند؟ زبانی برای آه کشیدن ، نسخه های خطی انگلیسی: ظهور یک هویت بصری ، انگلیسی در جهانی جهانی شده.

[ad_2]

منبع