دانلود کتاب طراحی مبدل های شبکه امپدانس:

[ad_1]

تحقیقات و کاربرد مبدل های شبکه امپدانس در سال های اخیر بسیار مورد توجه بوده است ، اما هنوز فاقد درک و رهنمودهای اجرای شبکه های امپدانس است ، بنابراین بازار مبدل های شبکه امپدانس کاملاً بالقوه است. این کتاب می تواند به عنوان یک ماده آموزشی برای فارغ التحصیلان و راهنمایی هایی برای مهندسان هنگام طراحی مبدل منبع امپدانس باشد. هدف اصلی این کتاب درک شبکه های امپدانس و تطبیق شبکه امپدانس مدارهای سوئیچ غیرخطی است. مبدل ها از نظر شبکه های امپدانس. در نظر گرفتن نگاشتهای شبکه امپدانس منجر به مجموعه معیارهایی برای طراحی مبدل منبع امپدانس می شود که جایگزین روشهای طراحی خسته کننده ، دستی و مبتنی بر تجربه می شود.

[ad_2]

منبع