دانلود کتاب شکل دادن به چشم انداز: جشن رقص در استرالیا

[ad_1]

چهارمین کتاب از مجموعه “جشن رقص در آسیا و اقیانوس آرام” ، این کتاب صحنه رقص فعلی در استرالیا را از منظر گسترده ای منعکس کننده رابطه خلاقانه هنرمندان با فرهنگ و منظر استرالیا بررسی می کند. این برنامه به رقص بومی ، رقص و رقص فراتر از تئاتر ، رقص جوانان و گروه ، تنوع پذیری و ریسک پذیری رقصندگان استرالیایی می پردازد. مقالات گسترده ای داستان تأثیرات مهاجران ، میراث شرکت های Ballets Russes و Bodenwieser ، رقص روی صحنه و روی صفحه ، آموزش و آموزش ، و Ausdance ، یک سازمان حمایت و پشتیبانی سیاسی و رقص در سراسر کشور را روایت می کنند.

[ad_2]

منبع