دانلود کتاب شبکه های فناوری نانو ، حاکمیت و اطلاعات در جنوب جهانی:

[ad_1]

پتانسیل به ظاهر نامحدود فناوری فناوری نانو کاربردهای جدیدی از حاکمیت ، شبکه و قدرت و اقدام را به همراه دارد. این متن با تمرکز بر دانشمندان در جنوب جهانی ، گفتمان ها ، تخیلات و مواد نانویی را هنگام حرکت و تعامل در شبکه های اطلاعات حاکمیت در بر می گیرد. محققان به جای انطباق اقدامات خود با سازوکارهای حاکمیتی موجود و علم ، فناوری و سیاست نوآوری ، از رویای فناوری نانو برای ایجاد مشوق های نمادین و مادی جدید استفاده می کنند و از این طریق مدیریت آن را شکل می دهند. این کتاب با ردیابی عدم تقارن همیشه در حال تغییر دانش و قدرت ، بینش جدیدی در مورد پویایی شبکه های اطلاعاتی ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع