دانلود کتاب سی سال با شکوه: 1945-1975 – یک خانواده فداکار

[ad_1]

پس از جنگ جهانی دوم ، یک خانواده و سه پسر از زادگاه خود بوواسیس خارج شدند و در پرووانس اقامت گزیدند. زندگی این خانواده و خواهر و برادر ، وزن سکوت والدین و تأثیر رویدادهای سیاسی و اجتماعی ، خواننده را به این عصر می کشاند. فضای خانوادگی و کنشگرانه در تغییرات عمیق در شرایط زندگی و سنت های این نسل پس از جنگ ، که انتظارات در آنها زیاد است ، مشترک است. دستیابی به آرمان و عدالت خالی از فرصت های تاریخی برای ابراز وجود در گرمای زندگی ترنته گلوریوس نیست.

[ad_2]

منبع