دانلود کتاب سیستم های پوشیدنی و بی سیم برای مراقبت های بهداشتی I: اندازه گیری پاسخ راه رفتن و رفلکس

[ad_1]

این کتاب دیدگاه و تفسیری بینایی در مورد نقش سیستم های بی سیم و بی سیم برای اندازه گیری پاسخ راه رفتن و بازتاب ارائه می دهد. این مشاهدات در کاربردهای آنها برای تلفنهای هوشمند و سایر دستگاههای رسانه قابل حمل برای اندازه گیری راه رفتن و پاسخ رفلکس در زمینه یادگیری ماشین برای طبقه بندی تشخیصی و ادغام با اینترنت اشیا و رایانش ابری ترکیب شده است. چشم انداز این کتاب از اولین کاربرد این دستگاه ها در جهان تا وضعیت هنر امروزی مانند تلفن های هوشمند برای اندازه گیری راه رفتن و پاسخ رفلکس گسترش یافته است. دکتر. LeMoyne تعدادی از برنامه های پیشگامانه را منتشر کرده است که از تلفن های هوشمند و دستگاه های رسانه قابل حمل برای اندازه گیری پاسخ گام به گام و رفلکس استفاده می کنند.

[ad_2]

منبع