دانلود کتاب سیاست و شغل شخصی مورد علاقه از توکویل تا ترامپ:

[ad_1]

منافع شخصی یک انگیزه مهم انسانی است و این کتاب سیر تحول آن در ایالات متحده و پیامدهای آن در سیاست ، تجارت و روابط شخصی را بررسی می کند. در دوره پس از جنگ ، مفاهیم منافع شخصی آمریکایی از مفهوم الکسیس دو توکویل در مورد “منافع شخصی که به خوبی قابل درک است” ، که در آن مردم منافع خود را به عنوان موفقیت جامعه ای که عضو آن بودند ، پذیرفتند. منظور از “فردگرایی” – منظور وی از این چارچوب محدودی است که اغلب مردم را به دنبال منافع خود به هزینه جامعه سوق می دهد. این کتاب پیش از بررسی پیامدهای منفی آن برای دموکراسی ، از طریق تحلیل محتوای کیفی و کمی سخنرانی های ریاست جمهوری ، کمیته های تلویزیونی و موسیقی عامه پسند ، این تحول را مستند می کند.

[ad_2]

منبع