دانلود کتاب سیاست و بوروکراسی در دولت رفاهی نروژ: رویکردی مردم شناسی

[ad_1]

هدف این کتاب تبیین اصطلاحات تاریخی و مردم شناسی ظهور دولت رفاهی نروژ و تا حدی اسکاندیناوی است. هالوارد ویکه استدلال می کند که اشکال خاصی از بسیج مردمی سیاسی به آنچه او “حالت ثقل سطح پایین” می نامد ، نظم سیاسی ای است که در آن نهادهای متمرکز محدود کردن نیروهای متمرکز را امکان پذیر می کند. در حالی که ادبیات بین المللی گسترده ای در مورد کشورهای رفاهی اسکاندیناوی وجود دارد ، اما اطلاعات محدودی در مورد نحوه قرارگیری این ایالت ها در زمینه های محلی وجود دارد. رویکرد ویک مبتنی بر یک عمل مردم نگاری است که می تواند برچسب “داخل و خارج از موسسه” داشته باشد. براساس مطالعات قوم نگاری در شوراهای شهر ، بوروکراسی های محلی ، احزاب سیاسی ، سازمان های داوطلبانه و در زمینه های مختلف غیررسمی است.

[ad_2]

منبع