دانلود کتاب سیاست ویژه و بسیج دهقانان: استخراج معادن در پرو

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی تأثیر استراتژی های مختلف حاکمیت شرکتی بر تحرک جامعه و تأثیر آن در هنگام مواجه شدن جمعیت یک منطقه با ظهور صنعت معدن می پردازد. نویسنده با استفاده از تحقیقات مردم نگاری در مناطق معدن پرو ، تعدادی از روابط را توصیف می کند که با تقابل ها ، طرفداری ها ، لشکرکشی و همکاری های استراتژیک مشخص می شود. گوستافسون با ارائه شرح مفصلی از برنامه های خرد و نشان دادن نحوه تفسیر این فرآیندها توسط گروه های مختلف ، درک صحیحی از چند لایه و فرآیندهای غیررسمی برق بین شرکت های چند ملیتی و جوامع محلی ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع