دانلود کتاب سیاست های تطبیقی ​​جنوب شرقی آسیا: درآمدی بر دولت ها و رژیم های سیاسی

[ad_1]

این کتاب درسی مقدمه ای جامع در مورد همه کشورهای آسه آن و سیستم های سیاسی تیمور شرقی از منظر مقایسه ای است. این نهاد های سیاسی ، بازیگران و فرایندها را در یازده ایالت ، از جمله رژیم های خودکامه و همچنین دموکراسی ها بررسی می کند. هر مطالعه کشور شامل تجزیه و تحلیل سیستم حاکمیت فعلی ، حزب و سیستم انتخاباتی و ارزیابی دولت ، سیستم حقوقی و دستگاه های اداری است. دانشجویان علوم سیاسی و مطالعات منطقه ای با گذار دموکراتیک و پایداری خودکامه و همچنین تأثیر جامعه مدنی و رسانه ها بر فرهنگ سیاسی در هر کشور آشنا می شوند.

[ad_2]

منبع