دانلود کتاب سیاست اسلام گرایی: چشم اندازها و مدارهای مختلف

[ad_1]

این کتاب رویکردی متنوع و چند لایه برای درک امکانات دموکراتیزه کردن یا امکان مقاومت اقتدارگرا در جهان اسلام را ارائه می دهد. آیا این جلد بر تنوع پیچیده در جنبش ها و احزاب اسلامگرا تأکید دارد؟ مشخصه آن تنش ها ، کشمکش ها و درگیری های داخلی است. وجود این تنوع در درون و میان جنبش های اسلامی و تمایل عمومی آن برای مشارکت در سیاست های جریان اصلی ، حاکی از تحول چشمگیری در جهان اسلام در سال های اخیر است. این نشان می دهد که جهان اسلام بدون تمرکز بر سازگاری یا ناسازگاری اسلام و دموکراسی ، به سادگی عقب نشینی کرده است. جنبش ها و احزاب اسلام گرایانه مظاهر و مسیرهای مختلفی را در درون اسلام سیاسی تجسم می بخشند. مطالعات موردی و تجزیه و تحلیل کلامی در این جلد ، توسعه سیاست ، اصلاحات سیاسی-اجتماعی و تحولات ایدئولوژیکی را که توسط روشنفکران مسلمان و جنبش ها و ایدئولوگ های اسلام گرا به وجود آمده برجسته می کند. فضای متنوع سیاسی در جهان اسلام با تغییرات سیاسی – اجتماعی و کلامی درون اسلام گرایی پیوندی ناگسستنی دارد – به ویژه آرزوی عدالت اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی بیشتر ، یک قیمومت فراگیر که در هسته اصلی اسلام است.

[ad_2]

منبع