دانلود کتاب سوپ مرغ برای روح: معجزه می تواند اتفاق بیفتد: 20 داستان برای کمک به شما در دیدن معجزات در زندگی شما – از سوپ مرغ برای روح: فرشتگان و معجزات

[ad_1]

سوپ مرغ برای روح: ‘سوپ مرغ برای روح کوتاه’ شامل 20 داستان از فرشتگان و معجزات. داستان های واقعی از افراد واقعی به شما نشان می دهد که چگونه معجزات را در زندگی خود بشناسید و بدانید. شما با الهام ، تحسین و آرامش خاطر این داستان هایی که به ما یادآوری می کنند هر روز معجزه هایی برای افراد از هر طیف زندگی اتفاق می افتد ، خواهید بود. فقط باید آنها را باور کنیم. امید هرگز لغو نمی شود و این داستان ها به شما نشان می دهند که چرا از طریق تصادفات شگفت آور ، دعای مستجاب و مداخلات غیرقابل توصیف الهی.

[ad_2]

منبع