دانلود کتاب سوپ مرغ برای روح: فرشته نگهبان من: 20 داستان درباره فرشته هایی که می بینیم و آنچه نمی بینیم – از سوپ مرغ برای فرشتگان روح و معجزات

[ad_1]

سوپ مرغ برای روح: ‘سوپ مرغ برای روح کوتاه’ شامل 20 داستان از فرشتگان و معجزات. داستان های واقعی از افراد واقعی به شما نشان می دهد که چگونه فرشتگان اینجا را بشناسید و قدر آنها را بدانید. شما از این داستان ها که به ما یادآوری می کنند که فرشتگان در میان ما هستند ، الهام گرفته ، ترس و آرامش خواهید یافت ، اگر ما برای دیدن آنها و پذیرش آنها آزاد هستیم ، کمک کنید. این یک یادآوری فوق العاده است که همیشه تاریکی در پشت تاریکی وجود دارد ، افرادی مایل به کمک هستند و امید هرگز لغو نمی شود.

[ad_2]

منبع