دانلود کتاب سنگ ها: تصاویر و حقایق مربوط به سنگ ها را برای کودکان کشف کنید!

[ad_1]

سنگ سنگ! و کودک شما می تواند همه چیز را در مورد این سنگهای مختلف و مهم بودن آنها از این کتاب بیاموزد. در پایان این ، کودک شما همه چیز را در مورد سنگها یاد می گیرد و برخی از حقایق عالی را یاد می گیرد که به آنها کمک می کند تا درباره این سنگها و اینکه چرا آنها بخشی از دنیای ما هستند بیشتر بدانند.

[ad_2]

منبع