دانلود کتاب سرندیپیتی: داستان های کوتاه برای آهسته خواندن

[ad_1]

اتفاقی. داستان های کوتاه به آرامی خوانده می شوند ، دائماً جذاب شانزده داستان کوتاه که تنها نقطه مشترک آنها احساسات است. من شما را به مرور این صفحات دعوت می کنم تا خواسته ها و ترس هایی را که قلب شخصیت ها را به لرزه در می آورد کشف کنید. تنظیمات شناخته شده پناهگاه داستانهای عاشقانه ، دروغ و گناه پیچیده ای است که فقط ارواح آن طرف آینه را نشان می دهد. اما همچنین عشق بی نهایت مادر یا طغیان های یک نوجوان را خواهید یافت. در پایان هر داستان ، صفحه دیگری می خواهید. من شما را دعوت می کنم که داستان پنهان پشت هر یک را ، نامه به نامه کشف کنید. بیایید شخصیت ها منتظر شما هستند. به یاد داشته باشید ، ارزش واقعی یک داستان نه در آنچه گفته می شود ، بلکه در آنچه شما با خواندن آن تجربه می کنید.

[ad_2]

منبع