دانلود کتاب سایت های یادگیری خارج از مدرسه دوباره کشف شدند: یادگیری خودتنظیم در بناهای یادبود چگونه از فرایندهای یادگیری عمیق پشتیبانی می کند؟

[ad_1]

چگونه می توان فرایندهای یادگیری عمیق در تاریخ و به ویژه در مکان های یادگیری تاریخی فوق برنامه را تشویق کرد؟ چگونه می توان صلاحیت تاریخی را قابل مشاهده و ارزیابی کرد؟ این س andالات و س questionsالات دیگر در مرکز کتاب است. یک مفهوم مدیریت تازه توسعه یافته برای اردوگاه کار اجباری استهوفن سابق در چندین مطالعه ارزیابی شده است. این به عنوان نمونه نشان می دهد که ترکیبی از روشهای فنی ، زبانی و مرتبط با محتوا در محیطهای یادگیری خودتنظیم از فرایندهای یادگیری عمیق پشتیبانی می کند. این کتاب همچنین اعتبار سنجی یک راهنما برای ارزیابی صلاحیت تاریخی را به شکلی تحت عنوان سواد موضوعی ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع