دانلود کتاب سازه های میانی چینی: سازند میانی واژگانی

[ad_1]

این کتاب ساختارهای میانی چین را به عنوان ساختارهای کلی اشباع شده تعریف می کند که بالاترین استدلال های آنها همیشه به دلخواه قابل درک است. این تعریف عملی “ساختار میانی” جدا از “صدای میانی” را مشخص می کند زیرا مثال آن در ساختارهای مختلف به زبان چینی وجود دارد. این کتاب این ساختارها را در چارچوب نحو تولیدی مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه می گیرد که شکل گیری آنها بدون استفاده از مکانیسم های نحوی در سطح واژگان صورت می گیرد ، بنابراین در گروه “زبانهای میانی واژگانی” چینی قرار می گیرد. “زبانهای میانی نحوی”.

[ad_2]

منبع